Kind volgsysteem

Signaleren van bijzonderheden en of problemen in de ontwikkeling van kinderen en doorverwijzing naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Voor een doorlopende zorglijn is het van belang dat de ontwikkeling van een kind goed in de gaten wordt gehouden en in kaart wordt gebracht met een goed kind volgsysteem. Wij gebruiken hiervoor ‘Doen, praten en bewegen’. Voorheen Alert op Ontwikkeling; wat vanaf 2004 in gebruik is bij het kinderdagverblijf.

Doen, Praten & Bewegen is een compleet kind volgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie kunnen volgen en stimuleren. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbaar gedrag.

Observatielijsten

Pedagogisch medewerkers kunnen aan de hand van de vragen in de observatielijsten de ontwikkeling van het kind beoordelen. De vragen gaan over concreet te observeren gedrag en geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Handelingssuggesties : Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden. De handelingssuggesties bieden mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind extra te stimuleren. Pedagogisch medewerkers krijgen advies over daadwerkelijke acties die het kind extra helpen bij de ontwikkeling.

Ondersteuning van signaleren en doorverwijzen

Gezamenlijke kind besprekingen zullen op lange termijn zorgen voor een grotere opbrengst. Hoe wordt de zorg aangepakt? Pedagogisch medewerk(st)ers en leerkrachten komen door een gezamenlijke kind besprekingen meer op één lijn wat ten goede komt aan de zorg van het kind; de begeleiding kan beter worden afgestemd. Door de samenwerking van baby/peutergroep met ketenpartners uit het zorgnetwerk van het kind (consultatiebureau, logopedie, fysiotherapie, zorgcoördinator, etc.) wordt de zorg van het kind zo goed mogelijk in de gaten gehouden en wordt er zo goed mogelijk zorg op maat gegeven. Het kind krijgt de zorg van diegene die daar het meest in is gespecialiseerd. Ook wordt van deze zorg wordt een goede overdracht gedaan naar de kleutergroep. Het kind dossier met daarin alle informatie over de ontwikkeling van het kind wordt meegegeven en alles wordt toegelicht. Aan lopende zaken wordt extra aandacht besteedt. Aan bv. de logopedist wordt ook doorgegeven dat het kind overstapt naar de basisschool en of diegene verder met een de leerkracht te maken krijgt. Bij alle bovenstaande samenwerking met andere instanties (school, logopedist, etc.) is het van belang dat ouders goed op de hoogte worden gehouden wat er wordt besproken. Ouders zullen, indien nodig, ook schriftelijke toestemming moeten geven hiervoor. consultatiebureau ,logopedie, fysiotherapie, podotherapie, zorgcoördinator, docent van de kleutergroep, allen zullen een goede overdracht moeten krijgen; het liefst een “warme” overdracht. Bij Abeltje zal het vaste “gezicht” van het kind het vaste aanspreekpunt voor de ouders ook een rol vervullen in het contact met de andere professionals en is direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. Deze mentor zal actief de ontwikkeling van het kind volgen en wanneer daar aanleiding voor is en er zorgen of vragen met betrekking tot het betreffende kind zijn , inzichtelijk maken. De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt belangrijke ontwikkelingsstappen maar ook mogelijke achterstanden tijdig gesignaleerd kunnen worden Gevolg is dat opgedane kennis over de ontwikkeling van het kind in de opvang niet verloren gaat bij de overgang naar school en BSO. Een goede afstemming tussen onderwijs en opvang is een wederzijdse verantwoordelijkheid en vergt een gedeelde visie, een cultuur van samenwerking en wederzijds vertrouwen en respect